Vienetai

„Ką jūs veikiate?“ – šį klausimą visada išgirstame prisistatę, kad esame studentai ateitininkai. Bet, kaip liaudies išmintis byloja, geriau vieną kartą pamatyti, nei tūkstantį kartų išgirsti. Tad kviečiame aplankyti ir prisijungti prie šių SAS vienetų.


Studentų ateitininkų technikų korporacija „Grandis“

ISTORIJA

„Grandis“, inžinerijos studentų ateitininkų korporacija, buvo įsteigta 1932 m. kovo 19 d. Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Anuomet korporacijos veikloje dalyvavo tik vyrai, tačiau prabėgus keliems dešimtmečiams vis dažniau prisijungia ir merginos. Tai korporacija burianti tiksliųjų mokslų entuziastus ir mėgėjus drauge!

TIKSLAI

Vienyti tiksliuosius mokslus studijuojančius studentus.
Gilintis į religijos ir mokslo klausimus.
Aktyviai prisidėti prie šalies gerovės kūrimo.

VEIKLA

Korporacija „Grandis“ rengia susitikimus su įdomiais mokslo atstovais, kartu diskutuoja, siekia supažindinti žmones su naujosiomis technologijomis, parodyti ne tik gerąsias jų puses, bet ir blogąsias. Korporantai dalyvauja ateitininkų veikloje, kitų korporacijų renginiuose ir patys organizuoja paskaitas.

TRADICINIAI RENGINIAI

Vienas esminių grandiečių renginių yra GrandKava, organizuojama rudenį ir pavasarį. Jau tradicija tapęs vasarinis dviračių žygis ir mokslo metus pradedantis renginys - Mokslo simpoziumas, leidžiantis pasiruošti naujiems mokslo metams ir pasisemti naujausių žinių apie technologijas.

ŠŪKIS

Draugiškumas, tarpusavio parama.

KORPORACIJOS SPALVOS

Korporacijos spalvos yra šios:
raudona, simbolizuojanti Tėvynės meilę,
geltona – intelektą ir protą,
mėlyna – kilnumą ir drąsą.

HERBAS

Korporacijos emblemą apriboja grandinė, kuri simbolizuoja draugiškumą, vienybę ir tvirtumą. Viduje yra pavaizduoti simboliai, parodantys, kokias specialybes jungia korporavija: žaibai – elektroniką, krumpliaratis – mechaniką, pi – matematiką ir informatiką, benzeno žiedų junginys – chemiją, o atomo modelis - fiziką. Gedimino stulpai simbolizuoja tautiškumą, o žuvis – katalikiškumą.

KONTAKTAI

korp.grandis@gmail.com

500x500

500x500

Studentų ateitininkų medikų korporacija „Gaja“

ISTORIJA

Iš visų dabar veikiančių ateitininkų korporacijų 1928 metais pirmoji įsisteigė Studentų ateitininkų medikų korporacija „Gaja“, kuriai St. Šalkauskio patarimu, pasirinktas graikų žemės deivės vardas. Graikų mitologijoje Gaja – gajumo versmė.

TIKSLAI

Ugdyti visapusiškai išsilavinusius, inteligentiškus, katalikiškas vertybes puoselėjančius medikus patriotus, kurie nebūtų tik savo srities specialistai, bet ir aktyviai dalyvautų visuomeninėje veikloje.

VEIKLA

Susitinkame kelis kartus per mėnesį, kviečiamės į svečius įvairius paskaitininkus (dažniausiai gydytojus), kartu skaitome straipsnius, juos aptariame. Rengiame viešas paskaitas universitete įvairiomis bioetikos temomis. Kad negyventume pernelyg rimtai, dažnai kartu žaidžiame stalo žaidimus.

TRADICINIAI RENGINIAI

Svarbiausias renginys – Metinė šventė, kurios metu pakeliama į tikruosius narius – senjorus, vyksta mini- forumas visuomenėje aktualia medicinine tema, senjorų sueigoje renkama nauja valdyba ir pirmininkas. Vasario 11-ą minime Ligonio dieną, paskutinė balandžio savaitė – Gyvybės savaitė. Siekdami tobulėti ne tik profesinėje srityje gruodžio mėnesį kartu keliaujam į rekolekcijas Baltriškėse, birželį žygiuojam į iškilaus ateitininko tėviškę.

ŠŪKIS

Gajus kūnas – budri dvasia!

KORPORACIJOS SPALVOS

Tamsiai raudona – simbolizuoja kraują, balta – viltį ir geltona – išmintį.

HERBAS

Pavaizduotas trilapis puplaiškis – gydomoji žolelė ir jį apsivijusi gyvatė.

KONTAKTAI

korp.gaja@gmail.com


Studentų ateitininkų teisininkų korporacija „IUSTITIA“

ISTORIJA

Žinoma, jog jau 1929/1930 m.m. Vytauto Didžiojo universiteto Teisių ir Ekonomikos fakultetuose veikė teisininkų ir ekonomistų korporacija Iustitia, kurios pavadinimą pasiūlė prof. Pranas Dovydaitis. Oficialiai korporacija įregistruota Vytauto Didžiojo universitete 1931 metų kovo 12 dieną. Korporacija atkurta Vilniaus universitete 1992/1993 m. (gyvavo itin trumpai). Pakartotinai atkurta 2013 m. rugsėjo 25 d.

TIKSLAI

1. Jungti teisės mokslus studijuojančius VU studentus bei absolventus, besivadovaujančius ateitininkiškomis vertybėmis, į glaudžią, vieningą organizaciją ir koordinuoti jų veiklą;
2. Siekti Lietuvoje kurti teisingumu ir krikščioniškomis vertybėmis besiremiančią Lietuvos teisinę sistemą;
3. Ugdyti krikščioniška pasaulėžiūra besivadovaujančius narius per ateitininkų ideologiją, ugdant jų tautiškumą, visuomeniškumą, inteligentiškumą, katalikiškumą, šeimyniškumą;
4. Padėti Korporacijos nariams visapusiškai ruoštis būsimai kūrybingai profesinei veiklai;
5. Prisidėti prie Teisės Fakulteto ir Vilniaus Universiteto vardo garsinimo;
6. Ginti ir atstovauti Korporacijos narių interesus.

TRADICINIAI RENGINIAI

Kovo 11-osios minėjimas VU Teisės fakultete.
Taip pat turime tradiciją Konstitucijos dienos proga ambasadoriaus V. Dambravos stipendija apdovanoti Teisės fakulteto studentą, labiausiai atitinkantį korporacijos principus, ypač visuomeniškumo.

ŠŪKIS

„Estote prudentes sicut serpentes“ Būkite išmintingi kaip žalčiai (Mt 10, 16)

KORPORACIJOS SPALVOS

Raudona. Balta. Juoda.

HERBAS

Dviašmenis kalavijas, o šalia jo paragrafas.

500x500

500x500

Vytauto didžiojo universiteto draugovė

ISTORIJA

VDU AD istorija susijusi su paties universiteto įkurimu. Tuo metu jame veikė kelios korporacijos: Grandis, Giedra, Kęstutis, Birutė. Po 1940 m. ateitininkų veiklos uždraudimo, tik 1990 m. atkuriama VDU Ateitininkų kuopa, vėliau pervadinta VDU Ateitininkų draugove.

TIKSLAI

Pagrindinis VDU AD tikslas – tai saviugda ir katalikiško mokymo sklaida universiteto bendruomenėje bei už jos ribų.

VEIKLA

Draugovės veikla yra orientuota į pamatinius ateitininkų principus: katalikiškumą, tautiškumą, visuomeniškumą, inteligentiškumą ir šeimiškumą. Stengiamasi nemažai laiko skirti skaitymui, diskusijoms, straipsnių rengimui, paskaitų organizavimui ir dalyvavimui jose. Taip pat siekiama aktyviai įsitraukti į visuomeninį gyvenimą, ugdyti pamaldumo dvasią, meilę tėvynei bei artimui.

TRADICINIAI RENGINIAI

Kiekvienais metais yra organizuojama mokslo metų pradžios šventė, į kurią kviečiami nauji studijuoti atvykę ateitininkai. Organizuojame paskaitas, susitikimus.


Šiaulių studentų ateitininkų „Saulės“ draugovė

ISTORIJA

Šiauliuose studentai ateitininkai veikė jau keletą metų, tačiau jų būrelis buvo negausus. Nuo 2013 m. rugsėjo susibūrė dabartinės draugovės branduolys. Pradėjome aktyviai veikti Šiaulių vyskupijos Jaunimo centro patalpose. Mūsų būrelis stiprėja ir atsiranda tradicijos. 2014 m. pavasarį oficialiai įsteigėme „Saulės“ draugovę.

TIKSLAI

Mūsų draugovės tikslas veikiant pagal ateitininkijos principus įprasminti savo studijas ir laisvalaikį. Puoselėti krikščioniškas, tautines, šeimos vertybes, pagarbą asmeniui.

VEIKLA

Kiekviena veikla prasideda nuo kassavaitinių susirinkimų, kurie prasideda ir baigiasi bendra malda bei giesme. Susirinkę diskutuojame įvairiomis temomis, aptariame perskaitytus straipsnius, pristatome vieni kitiems pasirengtus pranešimus, žiūrime filmus ir kt. Kviečiame įvairius svečius pabendrauti aktualiomis temomis. Bendraujame su moksleivių kuopomis, organizuojame jiems renginius. Dalyvaujame kitų organizacijų renginiuose. Ir galiausiai rengiame įvairiausius „linksmavakarius“ nuo šokių iki picos kepimo.

500x500

500x500

Studentų ateitininkų šv. Tomo Moro klubas

ISTORIJA

2016 metų Lapkričio 22 dieną Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (TSPMI) studentai įkūrė Šventojo Tomo Moro klubą, kuris ateitininkų dvasia vienija katalikus politikos mokslų studentus. Šventasis Tomas Moras – Anglijos diplomatas, kancleris, kuris mirė už tikėjimą kankinio mirtimi. Užlipęs ant ešafoto, juokavo, prašė už jį melstis ir paliudyti, kad mirė būdamas ištikimas karaliui, bet dar ištikimesnis Dievui. Popiežius Jonas Paulius II paskelbė jį politikų globėju.

TIKSLAI

⦁ Telkti TSPMI katalikų bendruomenę; ⦁ Atrasti bendras veiklos formas ir jas įprasminti per Kristų; ⦁ Gyventi ateitinikiška dvasia; ⦁ Dalyvauti politiniame tautos gyvenime ir jo kūryboje; ⦁ Priimti intelektualinį gyvenimo būdą per paskaitas, diskusijas, skaitymus institute.

VEIKLA

Veiklos formos kyla organiškai iš savaiminės bendruomenės iniciatyvos. Pati veikla remiasi į penkis ateitininkų principus, todėl gali būti plati ir įvairi. Veiklos tikslas - papildyti studijas ir prisidėti prie narių brandos formavimosi.

HERBAS

Apversta M žymi Tomo pavardės pirmąją raidę, T – pranciškonišką kryžių (Tomas Moras buvo pranciškonas tretininkas) ir šventojo vardą; Po kryžiumi galima įžvelgti Gediminaičių stulpus.

Susisiek su mumis!

Jei kilo klausimų, turi idėjų arba pasiūlymų, nori prisijungti, bet nežinai, ką daryti, o gal tiesiog nori pasisveikinti - nesivaržyk, nesikuklink ir rašyk mums.
Mes labai laukiame jūsų laiškų!